การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

การชำระเงินสงเคราะห์ทาง Electronic ผ่านระบบ NSW


ข่าว/ประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกรหัสสถิติสินค้า ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า
แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ตามประกาศกรมศุลกากร
ข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.
แจ้งยกเลิกการใช้รหัสยกเว้นการเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) รหัส EXEMPT99
ปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 (HS 2017)
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตใบรับค่าธรรมเนียม (เดิม: ใบรับเงินสงเคราะห์)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม และใบขนสินค้าขาออกเพิ่มเติม
สรุปปัญหาที่พบในการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม ของ กยท. แบบไร้เอกสาร (ตรวจ 100 %)
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า (ยางพารา) เพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100%
ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
รายชื่อผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อธนาคารรับชำระเงินสงเคราะห์ (ORRAF Bank)
รายชื่อบริษัทผู้พัฒนา Software สำหรับยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
     
ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
วิธีปฎิบัติชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ พ.ศ.2560
รายชื่อสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการคืนเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การกำกับดูแลผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์ม ง.ส. 1
แบบฟอร์ม ง.ส. 2
แบบฟอร์ม ง.ส. 3
แบบฟอร์ม ง.ส. 4
แบบฟอร์ม ง.ส. 5
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง ยกเลิกการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์และชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว
ประกาศข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยวิธีการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วิธีปฏิบัติในการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชำระเงินสงเคราะห์
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การบันทึกข้อมูลใบรับเงินสงเคราะห์ในใบขนสินค้าขาออก
     
เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VAS/Gateway) วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มธนาคารรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เอกสารประชุมสัมมนาโครงการนำร่องการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สานเสวนาการให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (c-CESS) ผ่านระบบ NSW ของ สกย
ขั้นตอนการใช้บริการระบบชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand Nation Single Window
ภาพรวมกระบวนการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand National Single Window
การบริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. สามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างไร
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์