การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกร >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 9 ต.ค. 2558
 
ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง”กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย
 
ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
 
1. สามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อการปลูกแทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม)
2. สามารถขอรับการส่งเสริม ในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา/ไม้ยาง ตามวิธีการที่ กยท. กำหนด
3. ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามที่ กยท. กำหนด
4. ได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 
เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เอกสารสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
เจ้าของสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดิน ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)

ผู้เช่าสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง 3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1) 4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง 5. สัญญาเช่าที่ดิน 6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4) 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง 8. สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง

ผู้ทำสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
5. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (แบบ คบก.3)
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4) 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง

คนกรีดยาง
เป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีด โดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง (แบบ คบก.2)
4. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของสวน


 
คำแนะนำ
1. เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารหลักฐานฉบับจริงของตนเองมาด้วย เพื่อให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. กรณี ผู้เยาว์เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ตามแบบ คบก.5
3. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คบก.4) กรณีแทน/อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจัดการในเรื่อง ดังนี้
    3.1) กรณีผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง มีสิทธิครอบครองที่ดินร่วมกับผู้อื่น จะต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ครบทุกคน หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมทุกคนมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่มิได้มีสิทธิ์ครอบครองเป็นผู้ยื่น ผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมจะต้องลงลายมือชื่อให้ครบทุกคน โดยลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและคู่สมรสในแบบหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการ (แบบ คบก.4) ด้วย
    3.2) กรณีดำเนินการแทนเจ้าของสวนยาง เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ยกเลิก/แก้ไข ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คบก.4) กรณีแทน/อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท และขีดเส้นคร่อมบนอากรแสตมป์ด้วย พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมคู่สมรส และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง โดยหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง กับผู้รับมอบอำนาจ จึงไม่ต้องทำหนังสือต่อหน้าพนักงาน กยท.
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการทำกิจกรรมปลูกยาง/กรีดยาง โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน ในแบบคำขอให้ครบถ้วน กรณีเป็นคนกรีดยาง ต้องให้เจ้าของสวนยางลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น 
 
สถานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
การยางแห่งประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02433 2222 โทรสาร 024336490

หัวข้อ
Download
แบบ คบก. 1
แบบ คบก. 2
แบบ คบก. 3
แบบ คบก. 4
แบบ คบก. 5
แบบ คบก. 6
แบบ คบก. 7
แบบ คบก. 8
แบบคำขอแก้ไข ยกเลิกข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์