การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกร >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
การรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

วันที่ 27 มิ.ย. 2559
 
หลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกษตรกร
ที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
 
คุณสมบัติผู้มาแจ้งข้อมูล ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น
1.3 กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
1.4 กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล
 
สถานที่รับแจ้งข้อมูล
ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา หรือสถานที่ที่ การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
 
วิธีการแจ้งข้อมูล
1.1 ให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบแจ้งข้อมูลต่อพนักงาน ณ สถานที่รับแจ้งข้อมูล
1.2 กรณีไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลด้วยตัวเองได้ ให้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นแจ้งแทนได้
1.3 ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองในแบบแจ้งข้อมูลด้วย
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง
1.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
1.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
1.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
1.4 หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น
1.5 แบบแจ้งข้อมูล ขกม.1
1.6 หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง
1.7 หนังสือมอบอำนาจ ขกม.3 (กรณีแทน)
1.8 หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ ขกม.4
1.9 หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล
1.10 ผู้แจ้งต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการทำกิจกรรมปลูกยางโดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน
 
ทั้งนี้ การที่การยางแห่งประเทศไทยรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่เป็นการรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินสวนยาง
 
หัวข้อ
Download
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ขกม.1
ขกม.2
ขกม.3
ขกม.4
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
แบบคำขอแก้ไข ยกเลิก แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์