การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษามาตรา 49 (3) (5) (6)

วันที่ 25 ก.ค. 2560
 
ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 49 (3) (5) (6)
 
 
 
หัวข้อ
Download
แบบและวิธีการยื่นคำขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ตามมาตร 49 (3) พ.ศ. 2559
แบบและวิธีการยื่นคำขอรับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560
แบบและวิธีการยื่นคำขอรับเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49 (6) พ.ศ. 2559
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์