การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

สร้างเสถียรภาพราคายางพารา
การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560

วันที่ 20 ธ.ค. 2560
 
วันที่มีมติ 25/07/2560
เรื่อง การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ที่ให้ดำเนินโครงการฯ และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑,๘๕๑,๐๒๑,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินรวม ๑๖๔,๔๒๖,๙๐๐ บาท (๒) กระทรวงกลาโหม วงเงินรวม ๑,๕๕๑,๕๙๔,๖๐๐ บาท และ (๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา วงเงินรวม ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องจัดทำแผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบระยะเวลาโครงการฯ ที่กำหนดโดยเคร่งครัด
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานราชการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนและแนวทางการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับมาตรการในระยะต่อไป ควรแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยควรกำหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่บุกรุกกว่า ๓ ล้านไร่ การส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนยางพารา รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
 
แหล่งข่าว : www.cabinet.soc.go.th
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์