การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)

วันที่ 25 พ.ค. 2564
 
ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้พัฒนาระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (e-Cess) รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ G2G และ B2G โดยระบบสามารถดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จวบจนปัจจุบัน และเนื่องจากนโยบายภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) จึงได้มีโครงการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ Single Form ร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และ กยท.
 
ดังนั้น กยท. จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-QC)
2) โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
 
ปัจจุบัน กยท. ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (RAOT e-SFR) เรียบร้อยแล้ว มีกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดเปิดให้บริการคู่ขนานกับระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมีกำหนดการยุติการให้บริการระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ปรับปรุงทะเบียน National Single Window (NSW) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเพิ่มเอกสาร ดังนี้
 - คำขอหนังสือใบรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบ
 - คำขอใบผ่านด่านศุลกากรและใบชำระเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา
 - คำขอยกเลิกใบรับรองคุณภาพยาง/คำขอยกเลิกใบชำระเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยาง
 2. ผู้ประกอบการ ติดต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้รองรับการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR) และทำการทดสอบการรับส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 
เมื่อได้รับการอนุมัติเอกสารในระบบ National Single Window (NSW) โดย กยท. แล้ว ผู้ประกอบการจึงสามารถส่งรายการผ่านระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR) ได้
 
การรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (e-Cess) แบบเดิม มีผลบังคับใช้สิ้นสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยเอกสารใบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม (e-Cess) สามารถใช้งานเอกสารได้ตามอายุของเอกสาร (30 วันนับจากวันที่ออกใบรับค่าธรรมเนียม) และขอคืนเงินค่าธรรมเนียมได้ตามปกติ
 
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่พร้อมให้บริการระบบ e-SFR ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีดังนี้
1. บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด
 
ธนาคารที่พร้อมให้บริการระบบ e-SFR ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีดังนี้
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ธนาคารกสิกรไทย
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4. ธนาคารทหารไทยธนชาต (ธนาคารทหารไทย)
* สำหรับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย สามารถให้บริการระบบ e-SFR ได้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ กยท. แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess) ชั่วคราว เพื่อโอนย้ายข้อมูลเข้าระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR) ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.
 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวเสาวณีย์ พันธ์คูณ ผู้ประสานงาน โทร 086 353 5569
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์