การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. จัดสัมมนา โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางฯ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเป้าพัฒนาการจัดการสวนยางอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 27 ต.ค. 2564

          วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ และ นายโกศล บุญคง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ 2 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
          สำหรับ โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
         การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้จากยางเพียงอย่างเดียวจะได้รับผลกระทบในการดำรงชีพในช่วงราคายางตกต่ำตามสภาวะเศรษฐกิจโลก การทำสวนยางยังยืนจะช่วยทั้งในเรื่องลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคายางตกต่ำเกษตรกรก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         การจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการภาคีร่วมสมัชชาสวนยางยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้สนใจการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน จำนวน 500 ท่าน เนื้อหาประกอบด้วย ความคืบหน้าสวนยางยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้าและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทเรียนและข้อเสนอแนะสวนยางยั่งยืนประเทศไทย และ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะต่อการส่งเสริมสนับสนุนสวนยางยั่งยืน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและปรับโครงสร้างระบบเกษตรกรของประเทศสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์