กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

บริการ กยท. >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกร >> การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

การรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์


วันที่ 27 มิ.ย. 2559
หลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลเกษตรกร
ที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
 
คุณสมบัติผู้มาแจ้งข้อมูล ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น
1.3 กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
1.4 กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล
 
สถานที่รับแจ้งข้อมูล
ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด/สาขา หรือสถานที่ที่ การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
 
วิธีการแจ้งข้อมูล
1.1 ให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบแจ้งข้อมูลต่อพนักงาน ณ สถานที่รับแจ้งข้อมูล
1.2 กรณีไม่สามารถมาแจ้งข้อมูลด้วยตัวเองได้ ให้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นแจ้งแทนได้
1.3 ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลของตนเองในแบบแจ้งข้อมูลด้วย
 
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง
1.1 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
1.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
1.3 หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น
1.4 แบบแจ้งข้อมูล ขกม.1
1.5 หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน ขกม.2 กรณีเป็นผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง
1.6 หนังสือมอบอำนาจ ขกม.3 (กรณีแทน)
1.7 หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีเป็นผู้เยาว์ ขกม.4
1.8 หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาแจ้งข้อมูล กรณีเป็นนิติบุคคล
1.9 ผู้แจ้งต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการทำกิจกรรมปลูกยางโดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลครบถ้วน
 
ทั้งนี้ การที่การยางแห่งประเทศไทยรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มิใช่เป็นการรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินสวนยาง
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683