กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ประชุมบอร์ดนัดแรก รองปลัด กษ. สมชาย ชาญณรงค์กุล นั่งประธานชั่วคราว


วันที่ 19 ส.ค. 2558

           กยท. ประชุมบอร์ดนัดแรก เลือกรองปลัด กษ. สมชาย ชาญณรงค์กุล นั่งประธานชั่วคราว ตั้งอนุกรรมการ 5 ชุดรวด ย้ำกรอบเวลาทำงานต้องเสร็จตามเรื่องที่กฎหมายกำหนด เร่งขับเคลื่อน กยท. ทำงานแก้ปัญหายาง ช่วยเกษตรกร
          เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้ประชุมนัดแรก ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติให้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 75 พร้อมนัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการทำงานของ กยท. ทั้งด้านระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรและระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จัดตั้ง กยท. ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
            นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยชั่วคราว / คณะอนุกรรมการด้านการจัดการโครงสร้าง องค์กร ตำแหน่ง และอัตรากำลังของการยางแห่งประเทศไทย / คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการโอนกิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ไปเป็นของการยางแห่งประเทศไทย / คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบของการยางแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
           ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เน้นย้ำกำหนดกรอบเวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จตามเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ การทำงานต้องชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อเร่งขับเคลื่อน กยท. บริหารจัดการงานยางพาราได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรใหม่ เพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการเกษตรกร และให้ชาวสวนยางมีโอกาสร่วมบริหารจัดการยางพารา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนากิจการยางพาราของประเทศ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20150819121935_8921.jpg
t20150819122011_8922.jpg
t20150819122034_8923.jpg
t20150819122058_8924.jpg
t20150819122112_8925.jpg
t20150819122125_8926.jpg
t20150819122155_8927.jpg
t20150819122210_8928.jpg
t20150819122227_8929.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683