กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. เปิดเวทีย่อยภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง


วันที่ 11 ก.ย. 2558

              เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย" ไปสู่การปฏิบัติจริง ระดับภาค (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง มีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
             การประชุมครั้งนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของภาคเกษตรกร เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการยางพาราตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง รวมทั้งเป็นกฎหมายที่ช่วยปฏิรูปการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยเน้นย้ำกับผู้เข้าประชุมถึงความสำคัญในเรื่องของความร่วมมือและความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาด้านยางพาราตามแนวทางที่กำหนดไว้
             ในเวทีเดียวกัน นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร ได้บรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง" และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นมาตราที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยาง
               สำหรับการประชุมภาคบ่าย ได้แบ่งกลุ่มผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรฯ และนำผลการระดมความคิดเห็นมานำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในช่วงสุดท้ายเป็นการสรุปผลการประชุม นำโดย นายสวัสดิ์ ลาดปาละ รองประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ซึ่งภาคเกษตรกรจะได้นำไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและมีทิศทางเดียวกันต่อไป.
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม/ข่าว
วุฒิชัย จันทร์ทอง, มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม, อนุสรณ์ แซ่ลั้ง /ภาพ
t20150911145634_9046.jpg
t20150911145655_9047.jpg
t20150911145714_9048.jpg
t20150911145738_9049.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683