กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


วันที่ 15 ก.ย. 2558

          เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย" ไปสู่การปฏิบัติจริง ระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 490 คน
          โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวชี้แจงนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะผู้แทนเกษตรกรและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่า กยท. ได้กล่าวถึงการบทบาทและภาระหน้าที่ของ กยท. ที่กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ราคายางในขณะนี้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ที่ให้ความเชื่อมั่นในหน่วยงาน กยท.ว่าจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรจนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถดำเนินธุรกิจยางพาราได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง และตนขอยืนยันว่า ในนามของ กยท. เราจะมุ่งมั่นดำเนินการกำหนดแผนที่เป็นรูปธรรม และเร่งขับเคลื่อนองค์กรในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อให้ความหวังและความเชื่อมั่นของเกษตรกรบรรลุเป้าหมายในที่สุด
         สำหรับ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้พูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาโดยเน้นย้ำในเรื่องของความร่วมมือและความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นพลังเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาด้านยางพาราตามแนวทางที่กำหนดไว้ ด้านนายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มีส่วนที่ดีกว่า พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งจะช่วยให้ชาวสวนยางยืนได้ด้วยขาของตนเองและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สูงขึ้น สามารถผลิตและเชื่อมต่อไปสู่การตลาดได้
          สำหรับการประชุมภาคบ่าย นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร ได้บรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง" และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราต่างๆ ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นมาตรามีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรชาวสวนยาง จากนั้นได้แบ่งกลุ่มผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 และโครงสร้างการบริหารงานของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรฯ โดยนำผลการระดมความคิดเห็นมานำเสนอ และร่วมสรุปผลการประชุม เพื่อนำผลสรุปดังกล่าวไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีทิศทางเดียวกัน.
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
 มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม/ข่าว
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม, อนุสรณ์ แซ่ลั้ง /ภาพ
t20150915112543_9077.jpg
t20150915112543_9078.jpg
t20150915112544_9079.jpg
t20150915112545_9080.jpg
t20150915112547_9081.jpg
t20150915112548_9082.jpg
t20150915112605_9083.jpg
t20150915112616_9084.jpg
t20150915112633_9085.jpg
t20150915112650_9086.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683