กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)
กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
อ่านทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

รายงานวิเคราะห์ราคายาง
อ่านทั้งหมด

วิเคราะห์ราคายาง
อ่านทั้งหมด

ราคายางต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด

การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
อ่านทั้งหมด

ราคายาง
อ่านทั้งหมด

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
อ่านทั้งหมด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
อ่านทั้งหมด

การประมูลยางพาราอิเล็ทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลทางวิชาการ
อ่านทั้งหมด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
อ่านทั้งหมด

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
อ่านทั้งหมด

ข่าวตลาดกลางยางพารา Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ยางเป็นข่าว Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง


วันที่ 22 มิ.ย. 2565
ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง”กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย
 
ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
 
1. สามารถขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือ เพื่อการปลูกแทน (เงินสงเคราะห์สวนยางเดิม)
2. สามารถขอรับการส่งเสริม ในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพารา/ไม้ยาง ตามวิธีการที่ กยท. กำหนด
3. ได้รับการจัดสวัสดิการ ตามที่ กยท. กำหนด
4. ได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 
เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
เอกสารสำหรับยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
เจ้าของสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางในที่ดิน ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)
6. แบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (แบบ คบก.7) และลงลายมือชื่อรับรองของเกษตรกร และเจ้าของที่ดินข้างเคียง
7. กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช้หนังสือรับรองตนเอง (แบบ คบก.6)
ผู้เช่าสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
5. สัญญาเช่าที่ดิน
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
9. แบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (แบบ คบก.7) และลงลายมือชื่อรับรองของเกษตรกร และเจ้าของที่ดินข้างเคียง
ผู้ทำสวนยาง
เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (แบบ คบก.1)
4. เอกสารหลักฐานที่ดิน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
5. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน (แบบ คบก.3)
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ตัวแทนดำเนินการ (แบบ คบก.4)
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของที่ดิน/ผู้ให้เช่า พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
9. แบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (แบบ คบก.7) และลงลายมือชื่อรับรองของเกษตรกร และเจ้าของที่ดินข้างเคียง

คนกรีดยาง
เป็นผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีด โดยผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรอง
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง (แบบ คบก.2)
4. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเจ้าของสวน

 
คำแนะนำ
1. เกษตรกรต้องเตรียมเอกสารหลักฐานฉบับจริงของตนเองมาด้วย เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
2. กรณีผู้เยาว์เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม ตามแบบ คบก.5
3. หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คบก.4) กรณีแทน/อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจัดการในเรื่อง ดังนี้
     3.1) กรณีผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง มีสิทธิครอบครองที่ดินร่วมกับผู้อื่น จะต้องลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้ครบทุกคน หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมทุกคนมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่มิได้มีสิทธิ์ครอบครองเป็นผู้ยื่น ผู้มีสิทธิ์ครอบครองร่วมจะต้องลงลายมือชื่อให้ครบทุกคน โดยลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและคู่สมรสในแบบหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการ (แบบ คบก.4) ด้วย
     3.2) กรณีดำเนินการแทนเจ้าของสวนยาง เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ยกเลิก/แก้ไข ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจ (แบบ คบก.4) กรณีแทน/อื่นๆ (ถ้ามี) ให้ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท และขีดเส้นคร่อมบนอากรแสตมป์ด้วย พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมคู่สมรส และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง โดยหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง กับผู้รับมอบอำนาจ จึงไม่ต้องทำหนังสือต่อหน้าพนักงาน กยท.
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องให้พยานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และต้องรับรองตนเองในการใช้ที่ดินและการทำกิจกรรมปลูกยาง/กรีดยาง (แบบ คบก.6) โดยต้องลงลายมือชื่อพยานในแบบคำขอให้ครบถ้วน กรณีเป็นคนกรีดยางต้องให้เจ้าของสวนยางลงลายมือชื่อรับรองการเป็นคนกรีดยางในสวนยางนั้น
5. ผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องจับค่าพิกัดมุมแปลงทุกมุม ลงแบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (แบบ คบก. 7) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และลงลายมือชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง
 
สถานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
การยางแห่งประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02433 2222 ต่อ 243 โทรสาร 024336490

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683