กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ลั่น พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง


วันที่ 22 ต.ค. 2558

        กยท. ทุกพื้นที่ พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกร - สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย
         ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง) แจ้งว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนั้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น ทั้งนี้ การขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน /การขอรับการส่งเสริมด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยาง / การได้รับจัดสรรสวัสดิการ /การรวมตัวผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น / การได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
         ทั้งนี้เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนได้ หมายถึง เจ้าของสวนยาง ผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน ซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยาง ไม่ว่าจะกรีดเองหรือจ้างกรีด ผู้เช่าสวนยาง ผู้ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางได้ เนื่องจากทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น ผู้ทำสวนยาง ผู้ไม่มีชื่อในหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น และ คนกรีดยาง ผู้รับจ้างกรีดยาง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีด ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยางจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยาง หรือผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย
       ส่วน สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนได้ ต้องเป็นสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และต้องมีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสมาชิกและมีการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อยื่นขึ้นทะเบียนแล้ว กยท. จะตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันยื่นเอกสารทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
         ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ารับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
         เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานตามประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 พร้อมดาวน์โหลดแบบคำขอขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซด์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th
          เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้รีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยเร่งด่วนที่สุด ซึ่ง กยท. จะประกาศช่วงเวลารับสมัครผู้แทนให้ทราบเร็วๆ นี้ เพื่อสมัครเข้ากระบวนการสรรหาดังกล่าวข้างต้น
                                                                                                                                         ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20151022112551_9256.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683