กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย


วันที่ 23 ม.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
 
     การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.rubber.co.th และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กยท. เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี บริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ ด้านการบริหารทั่วไป หรือด้านธุรกิจ หรือการตลาด หรืออุตสาหกรรม และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในบริบทที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทอุตสาหกรรมยางและการตลาดยางพารา ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
     นอกจากนี้ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือตำแหน่งราชการที่เทียบเท่า กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้ว่าการหรือรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น สำหรับผู้สมัครภาคเอกชน กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรประเภทบริษัทจำกัด ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องมีการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
     กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาทำการระหว่าง 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rubber.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-433-2222 ต่อ 147-148

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683