กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

การขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง


วันที่ 22 มิ.ย. 2565
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนในส่วนของ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องเป็น สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรชาวสวนยางที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อตัวแทนผู้ขอขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนและการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วน แล้ว จะอนุมัติ และแจ้งให้มารับบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน
-แบบ คบส. 1
-บัตรประจำตัวประชาชน
-หนังสือรับรองนิติบุคคล
-สำเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา
-บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
-บัญชีรายชื่อสมาชิกทั้งหมด ตามแบบ คบส. 2
-สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ขั้นตอน ระยะเวลา
1.พนักงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 5-30 นาที
2.พิจารณาและอนุมัติ ภายใน 30 วันนับแต่ยื่นเอกสารครบถ้วน

สถานที่รับขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02433 2222 โทรสาร 024336490

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683