กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ผนึกกำลัง 3 องค์กร ร่วมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายนวัตกรรมยางฯ ผลักดันนวัตกรรมยางอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย


วันที่ 13 พ.ค. 2559

                   กยท. ประสานความร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ส่งเสริมการพัฒนา พร้อมผลักดันนวัตกรรมยางพาราให้เกิดเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยางพาราของประเทศไทย
                  วันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” ร่วมกับ 3 องค์กร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.พว.) ณ ห้องราชไมตรี ชั้น 4 อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา ซึ่งเป็นภาคส่วนหลักที่มีบทบาทในการพัฒนายางพาราและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ-สังคม ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และด้านบุคคล
                  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ข้อตกลงความร่วมมือ "เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” เป็นการร่วมมือกันระหว่างสี่องค์กรให้เกิดการวิจัย พัฒนายางพาราอย่างครบวงจร เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้าง นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยาง ด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือการแปรรูปยางพารา ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงข้อมูลสารสนเทศยางพารา และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางให้กับภาคเอกชน ซึ่งการบูรณาการดำเนินงานระหว่าง 4 องค์กร จะสามารถผลักดันให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
                 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. มีภารกิจและความรับผิดชอบหลักด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและการผลิตยางพาราต้นทางและกลางทาง การเพาะปลูกและการดูแลสวนยางพารา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้ภารกิจและความรับผิดชอบหลักของอีก 3 องค์กรร่วมบรรลุผล
                "การยางแห่งประเทศไทย พร้อมผลักดันและสนับสนุน ความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องการวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม และการผลิตบุคลากรด้านยางพารา สู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร”ผู้ว่าการ กยท. กล่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กยท.
มัณฑนารัตน์  ศิริประทุม /ข่าว
ทรรศนีย์  คงรัตสมบูรณ์/ภาพ
t20160513151313_10516.jpg
t20160513151319_10517.jpg
t20160513151334_10518.jpg
t20160513151341_10519.jpg
t20160513151344_10520.jpg
t20160513151402_10521.jpg
t20160513151416_10522.jpg
t20160513151432_10523.jpg
t20160513151528_10524.jpg
t20160513151545_10525.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683