กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

การยางฯ รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 59


วันที่ 16 ส.ค. 2559
 
                  การยางแห่งประเทศไทย รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2559
                  ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่งทาง กยท. เร่งทำประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกษตรกรเร่งมาแจ้งข้อมูลที่ กยท. สาขาใกล้บ้าน โดยเปิดรับ แจ้งข้อมูล ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559 ล่าสุดมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 10,629 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
                 สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะมาแจ้งข้อมูล จะต้องมีสัญชาติไทย มีสวนยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง กรณีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาแจ้งข้อมูล พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน(ถ้ามี) เช่น ภ.บ.ท.5 , ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 เป็นต้น ที่สำคัญ ผู้แจ้งจะต้องให้พยาน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่รับรองการ ใช้ประโยชน์ที่ดินและการทำกิจกรรมปลูกยาง โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยานในแบบแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน
                "เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีเอกสารสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ขณะนี้ทาง กยท. ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 1.32 ล้านราย
               ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตอนนี้ กยท.เขตทุกเขต ได้เปิดให้เกษตรกรมาแจ้งข้อมูล แต่มิใช่เป็นการรับรองสิทธิการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางฯ และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ แต่เป็นการแจ้งข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นที่การปลูกยางพารา เพื่อที่ กยท. จะดำเนินการกำหนดนโยบายด้านยางพารา” ดร.ธีธัช กล่าว
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
ธนภัทร์ เชื้อเพชร/ข่าว
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683