กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย (15/05/62)


วันที่ 16 พ.ค. 2562

t20190516165616_31617.jpg
t20190516165623_31618.jpg
          วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตยางก้อนถ้วย ณ โรงแรมนภาลัย อ. เมือง จ. อุดรธานี โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานอธิปราย นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดระบบการผลิตยางพารา และนางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 (ว) ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นผู้ร่วมอภิปราย นางสาวแสงรวี ม่วงฉ่ำ จากมกอช. เป็นเลขานุการ การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาใช้ประกอบการพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมาตรการต่าง ๆ ในการนำไปปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่ส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพระบบการผลิต สามารถสร้างมาตรฐานของประเทศไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน เกษตรกร และมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ผลจากการสัมมนาจะนำไปปรับแก้ไขและให้คณะกรรมการวิชาการ มกอช. พิจารณา ด้านภาษา หากเรียบร้อยสมบูรณ์ จะได้นำเสนอรัฐมนตรีลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ณรงค์ วสุลีวรรณ์
t20190516165628_31620.jpg
t20190516165632_31621.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683