กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (16/05/62)


วันที่ 16 พ.ค. 2562

t20190516170201_31629.jpg
t20190516170207_31630.jpg
          ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรายงานผลงานวิจัยสิ้นสุดและนำผลงานไปต่อยอดในอนาคต และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นที่เป็นประโชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนาและดำเนินการต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิจัย ผู้บริหาร ผอ.เขต ผอ.จังหวัด ผู้นำเกษตรกร ที่ปรึกษาผู้ว่าการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในวันแรกของการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านยางพาราเพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ บรรยายโดย ดร.วารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสวนยาง โดยอาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งนักวิจัยจากสถาบันวิจัยยางและฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สำหรับวันที่สองของการประชุม ได้ศึกษาดูงานสวนยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ในเขต อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ และดูแปลงสาธิตปลูกยางพารารูปแบบใหม่ ณ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ เป็นการจัดระบบสวนยางพาราแบบ 5 ผสมผสาน ระยะปลูก 12 ม. X 2.5 ม. โดยนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร. 9 และการทำอาชีพเสริมเช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงผึ้ง เป็นต้น
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
t20190516170212_31632.jpg
t20190516170218_31633.jpg
t20190516170222_31634.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683