กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในประเทศ จัดสัมมนา - มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยาง ปี 62


วันที่ 12 ก.ย. 2562

          วันนี้ (12 ก.ย.62) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลักดันสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ กยท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบรางวัลผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราและไม้ยางพารา ปี 62 ณ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
          นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการเผยว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง นำวัตถุดิบยางพารามาพัฒนาต่อยอดการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ทำสวนยาง ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครอบครัว ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันแนวโน้มตลาดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยเด็ก และกลุ่มผู้รักและใส่ใจสุขภาพ ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง ได้แก่ หมอนยางพารา เบาะรองนั่งหรือที่นอนเพื่อสุขภาพ แผ่นปูพื้นยางรองรับแรงกระแทก เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศ เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
          "กยท.มุ่งให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูปวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบตลาด การประกอบธุรกิจ ควบคู่กับส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางเพื่อการใช้ภายในประเทศ และส่งออก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิต การค้า และการลงทุนด้านนวัตกรรม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ดีต่อสังคม ” รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม
          นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กล่าวว่า การประชุมสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด"ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางแนวคิดใหม่ สร้างการใช้สินค้ายางสู่สังคม” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่ายาง และการนำยางพาราไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรัฐมีนโยบายผลักดันการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาให้เกิดการใช้ยางพาราตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน
         นายสุขทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการด้านยางพารา โดยมีการบรรยายในเรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ยางพารา การนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทั้งนี้ ยังมี
การประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ประจำปี 62 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง/ไม้ยางพาราและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราแสดงออกทาง ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม โดยนำผลงานที่ชนะเลิศระดับเขต ทั้ง 7 เขตของ กยท. มานำเสนอผลงานอีกครั้งเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในระดับประเทศ โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ ในหัวข้อ "หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)” ได้แก่ ผลงานหมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ เจ้าของผลงาน คือ นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรางวัลชนะเลิศ ประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ ได้แก่ ผลงานเก้าอี้สำหรับออกกำลังกายอย่างง่าย เจ้าของผลงาน คือ นายพนาดร ผลัดสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนอกเหนือจากรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว กยท. ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้แก่ รางวัลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น และรางวัลกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ประจำปี 2561/2562 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ รางวัลประเภทสหกรณ์ฯ ได้แก่ สหกรณ์ฯ ดีเด่นระยะเริ่มต้น คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังยางทอง จำกัด จ. สตูล สหกรณ์ฯ ดีเด่นระยะพัฒนา คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จำกัด จ. กาญจนบุรี สหกรณ์ฯ ดีเด่นระยะก้าวหน้า คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จ. ตรัง และ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จ. กำแพงเพชร รางวัลประเภทกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรฯ ดีเด่นระยะเริ่มต้น คือ กลุ่มเกษตรกร กยท. ทำสวนยางบ้านสูบ จ. เลย กลุ่มเกษตรกรฯ ดีเด่นระยะพัฒนา คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราสามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเกษตรกรฯ ดีเด่นระยะก้าวหน้า คือ กลุ่มเกษตรกรฐานเกษตรยางพารา จ. บุรีรัมย์ และรางวัลสถาบันเกษตรกรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่น คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านถ้ำทะลุ จ. ยะลา
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20190912163900_33011.jpg
t20190912163905_33012.jpg
t20190912163912_33013.jpg
t20190912163921_33014.jpg
t20190912163928_33015.jpg
t20190912163937_33016.jpg
t20190912163945_33017.jpg
t20190912163950_33018.jpg
t20190912163958_33019.jpg
t20190912164008_33020.jpg
t20190912164016_33021.jpg
t20190912164023_33022.jpg
t20190912164035_33023.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683