กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จัดประชุมวิชาการยางพารา ปี 63 พัฒนาองค์ความรู้นักวิจัย สร้างแนวทางจัดการนวัตกรรมยางอย่างยั่งยืน


วันที่ 1 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 63 "การนำองค์ความรู้สู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน” เน้นการพัฒนางานวิจัย ต่อยอดแนวทางสร้างนวัตกรรม เพื่อนำองค์กรสู่การจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นักวิจัยของ กยท. ณ
โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช
          นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. มีอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนานวัตกรรมด้านยางพารา โดยเริ่มตั้งแต่ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตยาง ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของ 3 ส่วนงานใน กยท. ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง รับผิดชอบงานด้านวิจัยการผลิตยางพารา ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง รับผิดชอบงานด้านการวิจัยเศรษฐกิจ ตลาด และโลจิสติกส์ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ และทดสอบคุณภาพ ซึ่งการทำงานทั้ง 3 ส่วน มุ่งเป้าหมายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและการนำงานวิจัยไปถ่ายทอด เผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้แปรรูปยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
          นายประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาความรู้ให้กับนักวิจัยของ กยท. เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น การจัดประชุมวิชาการยางพารา ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน” จึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กยท. โดยเวทีนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการพัฒนา และการดำเนินการวิจัยของ กยท. ต่อไป
        นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า การประชุมวิชาการยางพาราประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยของ กยท. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ร่วมกันเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านยางพารา เพื่อต่อยอดนำ องค์ความรู้ไปสู่การจัดการด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย และการศึกษาดูงานในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช
 
ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.
t20200901161046_36189.jpg
t20200901161054_36190.jpg
t20200901161058_36191.jpg
t20200901161105_36192.jpg
t20200901161111_36193.jpg
t20200901161118_36194.jpg
t20200901161126_36195.jpg
t20200901161134_36196.jpg
t20200901161146_36197.jpg
t20200901161158_36198.jpg
t20200901161208_36199.jpg
t20200901161215_36200.jpg
t20200901161227_36201.jpg
t20200901161235_36202.jpg
t20200901161241_36203.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683