การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ราคายางประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ราคาปิดสูงสุดของตลาดกลาง กยท. วันนี้อยู่ที่ 61.51 บาท/กก.
ราคายางแผ่นรมควันปรับตัวตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ ราคากลางเปิดตลาด ประจำวันนี้อยู่ที่ 62.50 บาท/กก. โดยปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ 61.51 บาท/กก. ส่วนตลาดกลางนครศรีธรรมราชและตลาดกลางสงขลาราคาอยู่ที่ 60.80 บาท/กก. และ 60.77 บาท/กก. ตามลำดับ ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. อยู่ที่ 62.50 บาท/กก.
 
อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบยาง
 

สื่อวีดิทัศน์วารสารยางพารา

รายงานราคายาง

รายงานราคายาง
ราคาตลาดยางต่างประเทศ

ราคาตลาดยางต่างประเทศ
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VAS/Gateway) วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
     
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนเกษตร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)

กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
| | | | |

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร ไม่เคยแนะนำให้กรีดยาง หนึ่งในสี่ของลำต้น...... เรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนนำ
เทคนิคการกรีดยางระดับต่ำกว่าหัวเข่า...........ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม (12/12/61)
ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนำหลัก GAP แปลงยางพารา
เรื่องที่ต้องพึงระวัง “หน้ากรีดเสียหาย” เสริมความรู้ใน แปลงยางพารามาตรฐาน GAP (24/05/61)
หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)
“ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาน้ำเสียจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เสริมความรู้ใน GAP ยางก้อนถ้วย (27/05/61)
กรีดบาดจนถึงแก่นไม้ยาง นอกจากจะไม่ได้น้ำยางแล้วยังขายไม้ไม่ได้ราคาอีกด้วย (20/05/61)
ยาง 1 ล้านไร่ เพียงปักมีดกรีดไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลัง สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้านบาท (20/05/61)
ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพาราไม่ถูกสูตร ถูกวิธี ตามช่วงฤดูกาล นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เสริมความรู้ใน “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” (17/05/2561)
ไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากฝอย ส่งผลกระทบ มากน้อยเพียงไร ? เสริมความรู้ได้ในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (16/05/61)
     
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บึงโขงหลง และอ.เมือง จ.บึงกาฬ
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)
กยท.สาขาพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม GAP/GMP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Smart farmer (20/06/2562)
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)
คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด
     
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
ความหมายของ ยางอ่อนรม ยางแก่รม ยางอ่อนไฟ ยางแก่ไฟ (1/11/61)
หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61)
การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ยกระดับการผลิตยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 2
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 1
โรงรมควันแบบโบราณ คุณภาพยางสุดยอด ขอ บอก.....(18/03/61)
จุดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เสริมความรู้ใน การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ (26/02/61)
ยางแผ่นเหนียว ลอกยาก สปริงต่ำ เมื่อรู้สาเหตุต้องรีบแก้ไข (6/02/61)
โรงงานน้ำยางสดระวัง......ห้ามนำน้ำยางสดสำหรับส่งโรงงานน้ำยางข้นมาผลิตยางแผ่นรมควัน (4/02/61)
เทคนิคการทำยางแผ่นรมควันให้สวย ได้มาตรฐาน (ตอนที่ 2) (29/01/61)
อากาศหนาว ทางภาคอีสานและเหนือ ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางแท่ง (16/01/60)
การแปรความหมายสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (25/12/60)
     

ประกาศ กยท.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาดหน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย
กำหนดรับสมัครและสถานที่รับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามมาตรา 49(5)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาดหน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ยืนต้นยางพาราในการประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ ประเทศไทยโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและนักวิเคราะห์นโยายและแผน
ประกาศการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ระยะที่ 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาดหน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องให้ยื่นข้อเสนอซื้อยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR20 และยางอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้าง สำนักงานตลาดกลาง จ.เชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้าง สตก.จ.เชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสำนักตลาดกลางยางพาราเชียงราย
การกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 (รอบที่ 4)
ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย สังกัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
     

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดวัสดุอุปกรณ์รองยางที่เเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 รายการ ของ 4 โกดัง
ประกาศฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สวิทซ์ประธาน (Main Distribution Board) ขนาด 700 แอมป์ จำนวน 1 ตู้
ประกาศฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้ากำลังหลัก จำนวน 1 งาน
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อสัญลักษณ์ครูยางอาสา (เสื้อแจ็คเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 151 รายการ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุอุปกรณ์รองยางที่เเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 รายการ ของ 4 โกดัง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เรื่อง ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุวัสุดุอุปกรณ์รองยางที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 รายการ ของ 3 โกดัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ.....สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศศูนย์วิจัยยางหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดโค่นต้นยางพารา
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุวัสดุอุปกรณ์รองยางที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 3 รายการ ทั้งหมด 4 โกดัง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิจัยพร้อมประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการยางแห่งประแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศการยาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมหลักสูตรพััฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กจส.1 เรื่อง จัดซื้อปุ๋ยเคมีผสม (Bulk blending) สูตร 20-80-20 จำนวน 52,200 กิโลกรัม ประจำปี 2564
     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (gprocurement)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S106
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S110
หน้าหลัก >> GMP

GMP
บรรยาย การปฏิบัติการที่ดีในสวนยางGAP และระบบมาตรฐาน GMP โรงผลิตยางแผ่นรมควัน ณ กยท.สาขาสิเกา อ. สิเกา จ. ตรัง (3/5/62) (5 พ.ค. 2562)
ติดตามการปรับปรุงโรงผลิตยางแผ่นอบแห้งมาตรฐาน GMP ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสระแก้ว (29/4/62) (30 เม.ย. 2562)
ตรวจติดตามโรงอัดก้อนยางที่ผ่านมาตรฐาน GMP แล้ว 4 แห่ง ในเขต จ. ตรัง (29/4/ 62) (30 เม.ย. 2562)
8 สหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง เร่งปรับปรุงโรงรมควันมาตรฐาน GMP (5/4/62) (6 เม.ย. 2562)
เป้าหมาย สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 2 หมู่ 2 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช (3 เม.ย. 2562)
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลัก GMP ยางอัดก้อน ณ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด (27/03/62) (29 มี.ค. 2562)
เครือข่ายโรงอัดก้อนยางพ่วงพรมคร จำกัด จ. สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังบรรยาย “ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จของการทำยางมาตรฐาน GMP” (22/3/62) (26 มี.ค. 2562)
โรงที่ 21 ของประเทศ โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด จ. สุราษฎร์ธานี ได้รับมาตรฐาน GMP (22/03/62) (23 มี.ค. 2562)
สกย.บ้านเสวียด จำกัด จ. สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมปรับปรุงโรงรมควันมาตรฐาน GMP (21/3/62) (23 มี.ค. 2562)
อบรมข้อกำหนดตามมาตรฐาน GMP/HACCP รุ่น 1 (16/3/62) (17 มี.ค. 2562)
ติดตามผลการปรับปรุงโรงรมควันที่ร่วมโครงการมาตรฐาน GMP ในเขต จ.ตรัง (15/3/ 62) (17 มี.ค. 2562)
กยท.จังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ณ กยท.สาขาสะบ้าย้อย (12/3/62) (13 มี.ค. 2562)
กยท.จังหวัดสงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านคลองช้าง จำกัด (11/03/2562) (12 มี.ค. 2562)
ตรวจติดตามจุดรวบรวมน้ำยางสดมาตรฐาน GMP จ.ตรัง (8 มี.ค. 2562)
ตรวจติดตามจุดรวบรวมน้ำยางสดมาตรฐาน GMP จ.สตูล (7 มี.ค. 2562)
อีกไม่ใกลเกินจริง สวนยางพารามาตรฐาน GAP กองจัดการสวนยาง 1 กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง (28/2/62) (1 มี.ค. 2562)
อบรม GAP สู่ GMP ณ บ้านแหลมยาง อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา (28/02/62) (1 มี.ค. 2562)
บรรยาย GAP แปลงยางพารา สู่ GMP โรงรมควันยาง ณ สกย.เขาแดง จำกัด อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา (27/2/62) (1 มี.ค. 2562)
สวนยางพารากองจัดการสวนยาง 1 กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง เตรียมพร้อมประเมินมาตรฐาน GAP เร็ว ๆ นี้ (26/2/62) (26 ก.พ. 2562)
อบรม GAP สู่ GMP ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำเชี่ยว จำกัด (สะบ้าย้อย 10) (26/2/62) (26 ก.พ. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์