การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ราคายางประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ราคาปิดสูงสุดของตลาดกลาง กยท. วันนี้อยู่ที่ 56.20 บาท/กก
ราคายางแผ่นรมควันปรับตัวตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ ราคากลางเปิดตลาด ประจำวันนี้อยู่ที่ 56.65 บาท/กก. โดยปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีราคาอยู่ที่ 56.20 บาท/กก. ส่วนตลาดกลางนครศรีธรรมราชและตลาดกลางสงขลาราคาอยู่ที่ 56.00 บาท/กก. และราคาอยู่ที่ 55.70 บาท/กก. ตามลำดับ ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. อยู่ที่ 56.65 บาท/กก.
 
อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบยาง
 

สื่อวีดิทัศน์วารสารยางพารา

รายงานราคายาง

รายงานราคายาง
ราคาตลาดยางต่างประเทศ

ราคาตลาดยางต่างประเทศ
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022)
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
     
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนเกษตร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)

กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
| | | | |

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร ไม่เคยแนะนำให้กรีดยาง หนึ่งในสี่ของลำต้น...... เรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนนำ
เทคนิคการกรีดยางระดับต่ำกว่าหัวเข่า...........ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม (12/12/61)
ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนำหลัก GAP แปลงยางพารา
เรื่องที่ต้องพึงระวัง “หน้ากรีดเสียหาย” เสริมความรู้ใน แปลงยางพารามาตรฐาน GAP (24/05/61)
หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)
“ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาน้ำเสียจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เสริมความรู้ใน GAP ยางก้อนถ้วย (27/05/61)
กรีดบาดจนถึงแก่นไม้ยาง นอกจากจะไม่ได้น้ำยางแล้วยังขายไม้ไม่ได้ราคาอีกด้วย (20/05/61)
ยาง 1 ล้านไร่ เพียงปักมีดกรีดไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลัง สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้านบาท (20/05/61)
ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพาราไม่ถูกสูตร ถูกวิธี ตามช่วงฤดูกาล นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เสริมความรู้ใน “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” (17/05/2561)
ไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากฝอย ส่งผลกระทบ มากน้อยเพียงไร ? เสริมความรู้ได้ในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (16/05/61)
     
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บึงโขงหลง และอ.เมือง จ.บึงกาฬ
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)
กยท.สาขาพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม GAP/GMP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Smart farmer (20/06/2562)
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)
คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด
     
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
ความหมายของ ยางอ่อนรม ยางแก่รม ยางอ่อนไฟ ยางแก่ไฟ (1/11/61)
หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61)
การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ยกระดับการผลิตยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 2
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 1
โรงรมควันแบบโบราณ คุณภาพยางสุดยอด ขอ บอก.....(18/03/61)
จุดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เสริมความรู้ใน การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ (26/02/61)
ยางแผ่นเหนียว ลอกยาก สปริงต่ำ เมื่อรู้สาเหตุต้องรีบแก้ไข (6/02/61)
โรงงานน้ำยางสดระวัง......ห้ามนำน้ำยางสดสำหรับส่งโรงงานน้ำยางข้นมาผลิตยางแผ่นรมควัน (4/02/61)
เทคนิคการทำยางแผ่นรมควันให้สวย ได้มาตรฐาน (ตอนที่ 2) (29/01/61)
อากาศหนาว ทางภาคอีสานและเหนือ ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางแท่ง (16/01/60)
การแปรความหมายสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (25/12/60)
     

ประกาศ กยท.

ประกาศ รับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565
การกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3(รอบที่ 6)
ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจยาง
ประกาศ กยท. เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ระยะที่ 2
ประกาศ กยท. เรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3(รอบที่ 3)
ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ กยท. และหลักเกณฑ์การของบประมาณ 2566
ประกาศ กยท. เรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3
ประกาศ กยท. เรื่องรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ กยท. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการารยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10)
ประกาศ กยท.เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
ประกาศ กยท. เรื่องผลพิจารณาคัดเลือกตลาดยางการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2654
ประกาศ กยท. เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
     

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS(Smart CESS)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 2013 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นน้ำยางข้นพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี(ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม ลำเลียงและปลูกต้นยางชำถุงฯ) แปลงปลูกแทน เนื้อที่ 1,361 ไร่ แผนกผลิต 3 กองจัดการสวนยาง 3
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่องสอบราคาจัดซื้อต้นยางชำถุง RRIT 251 จำนวน 103,436 ต้น โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดีแปลงปลูกแทน เนื้อที่ 1,361 ไร่ แผนกผลิต 3 กองจัดการสวนยาง 3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดซื้อปุ๋ยเคมีของ ศรย.จ.กระบี่)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่งบประมาณ2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บCESS(Smart CESS)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ซื้อหมึกพิมพ์สีของเครื่องพิมพ์สี Epson Sure Colour P8000 หน้ากว้าง 44 นิ้ว)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินและจัดทำแผนที่โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศกองจัดการสวนยาง 1 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปราบวัชพืช สวนยางกรีดได้ ประจำปี 2565
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชั้นตากยางเครป จำนวน 30 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชั้นวางยางแท่ง STR 20 จำนวน 50 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกรดฟอร์มิค โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (gprocurement)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S106
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S110
หน้าหลัก >> ประกาศ กยท.
ประกาศ กยท.
ประกาศ รับสมัครบุตรเกษตรกรชาวสวนยางรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 (24 พ.ค. 2565)
การกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3(รอบที่ 6) (19 เม.ย. 2565)
ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย สังกัดฝ่ายเศรษฐกิจยาง (17 มี.ค. 2565)
ประกาศ กยท. เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ระยะที่ 2 (27 ม.ค. 2565)
ประกาศ กยท. เรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3(รอบที่ 3) (10 ม.ค. 2565)
ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ กยท. และหลักเกณฑ์การของบประมาณ 2566 (23 ธ.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่องการกำหนดราคากลางอ้างอิง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่องรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566 (30 พ.ย. 2564)
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (25 ต.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการารยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) (10 ก.ย. 2564)
ประกาศ กยท.เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่องผลพิจารณาคัดเลือกตลาดยางการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2654 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (4 ก.ย. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (4 ก.ย. 2564)
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (20 ส.ค. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร ระดับ 10) (20 ส.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 ส.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ กยท. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหารองผู้ว่าการด้านธุรกิจ (2 ส.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์