การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ราคายางประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. อยู่ที่ 56.27 บาท/กก.
ราคายางแผ่นรมควันปรับตัวตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ ราคากลางเปิดตลาด ประจำวันนี้อยู่ที่ 56.27 บาท/กก. โดยปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ 56.25 บาท/กก. ส่วนตลาดกลางนครศรีธรรมราช และตลาดกลางสงขลา ราคาอยู่ที่ 56.03 บาท/กก. และ 55.95 บาท/กก. ตามลำดับ ราคาเปิดของตลาดกลาง กยท. อยู่ที่ 56.27 บาท/กก.
 
อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบยาง
 

สื่อวีดิทัศน์วารสารยางพารา

รายงานราคายาง

รายงานราคายาง
ราคาตลาดท้องถิ่น
ราคายางรายวัน (ตลาดกลาง กยท. 6 ตลาด)
ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา (ย้อนหลัง)
     
ประกาศราคาเที่ยงวัน (F.O.B.) ย้อนหลัง
ราคาประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)
Facebook ตลาดกลางยางพาราสงขลา
     
สรุปสถานการณ์รายวัน (28/10/2564)
ประกาศราคากลางเปิดตลาดกลางยางพารา ประจำวัน
บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางและสารสนเทศทางการตลาดของการยางแห่งประเทศไทย
ถุงมือยางไทย ปลดล็อกอย่างไรให้สดใสในโลกหลัง Covid-19
ประกาศราคากลางเปิดตลาดกลางยางพารา ย้อนหลัง
คาดการณ์สถานการณ์รายสัปดาห์ 18-22/10/2564)
คาดการณ์สถานการณ์รายเดือน (ตุลาคม 2563)
คาดการณ์สถานการณ์รายไตรมาส 3/2564
สถานการณ์ยางปี 2563 และแนวโน้มปี 2564
     
ราคาตลาดยางต่างประเทศ

ราคาตลาดยางต่างประเทศ
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (VAS/Gateway) วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
     
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนเกษตร
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)

กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
| | | | |

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร ไม่เคยแนะนำให้กรีดยาง หนึ่งในสี่ของลำต้น...... เรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนนำ
เทคนิคการกรีดยางระดับต่ำกว่าหัวเข่า...........ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม (12/12/61)
ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนำหลัก GAP แปลงยางพารา
เรื่องที่ต้องพึงระวัง “หน้ากรีดเสียหาย” เสริมความรู้ใน แปลงยางพารามาตรฐาน GAP (24/05/61)
หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)
“ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาน้ำเสียจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เสริมความรู้ใน GAP ยางก้อนถ้วย (27/05/61)
กรีดบาดจนถึงแก่นไม้ยาง นอกจากจะไม่ได้น้ำยางแล้วยังขายไม้ไม่ได้ราคาอีกด้วย (20/05/61)
ยาง 1 ล้านไร่ เพียงปักมีดกรีดไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลัง สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้านบาท (20/05/61)
ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพาราไม่ถูกสูตร ถูกวิธี ตามช่วงฤดูกาล นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เสริมความรู้ใน “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” (17/05/2561)
ไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากฝอย ส่งผลกระทบ มากน้อยเพียงไร ? เสริมความรู้ได้ในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (16/05/61)
     
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บึงโขงหลง และอ.เมือง จ.บึงกาฬ
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)
กยท.สาขาพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม GAP/GMP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Smart farmer (20/06/2562)
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)
คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด
     
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
ความหมายของ ยางอ่อนรม ยางแก่รม ยางอ่อนไฟ ยางแก่ไฟ (1/11/61)
หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61)
การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ยกระดับการผลิตยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 2
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 1
โรงรมควันแบบโบราณ คุณภาพยางสุดยอด ขอ บอก.....(18/03/61)
จุดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เสริมความรู้ใน การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ (26/02/61)
ยางแผ่นเหนียว ลอกยาก สปริงต่ำ เมื่อรู้สาเหตุต้องรีบแก้ไข (6/02/61)
โรงงานน้ำยางสดระวัง......ห้ามนำน้ำยางสดสำหรับส่งโรงงานน้ำยางข้นมาผลิตยางแผ่นรมควัน (4/02/61)
เทคนิคการทำยางแผ่นรมควันให้สวย ได้มาตรฐาน (ตอนที่ 2) (29/01/61)
อากาศหนาว ทางภาคอีสานและเหนือ ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางแท่ง (16/01/60)
การแปรความหมายสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (25/12/60)
     

ประกาศ กยท.

ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ กยท. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการารยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10)
ประกาศ กยท.เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
ประกาศ กยท. เรื่องผลพิจารณาคัดเลือกตลาดยางการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2654
ประกาศ กยท. เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร ระดับ 10)
ประกาศ กยท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ กยท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ กยท. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหารองผู้ว่าการด้านธุรกิจ
ประกาศเครือข่ายตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2564
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ฯ
     

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางสินค้าของกองจัดการโรงงานไม้ยาง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจัวหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างจัดจ้างผลิตคู่มือพนักงาน (ตาม กยท. กำหนด) ประจำปี 2565 )
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/2564 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการสำรองข้อมูล และ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้อง Digital ประเภท Mirrorless ความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล ถ่ายวีดีโอได้ ๔K ความจุภาพไม่น้อยกว่า ๓๒ GB ระยะเวลาใช้แบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ Shot / ๑ ก้อน รองรับฟังก์ชั่น W
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการความรู้ (KM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการและบำรุงรักษา Web Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน 2,700 กระสอบ โครงการบำรุงรักษาสวนยางกรีดได้(แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,093 ไร่) แผนกผลิต 4
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกองจัดการโรงงาน 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดยางเครปขนาดลูกกลิ้ง 12 นิ้ว,15 นิ้ว และ 18 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าไตรมทาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน2564
     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (gprocurement)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S106
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S110
หน้าหลัก >> ประกาศ กยท.
ประกาศ กยท.
ประกาศ รับสมัคร ลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (25 ต.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการารยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) (10 ก.ย. 2564)
ประกาศ กยท.เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่องผลพิจารณาคัดเลือกตลาดยางการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2654 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (9 ก.ย. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (4 ก.ย. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับบคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (4 ก.ย. 2564)
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (20 ส.ค. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร ระดับ 10) (20 ส.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 ส.ค. 2564)
ประกาศ กยท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (9 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการ กยท. เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหารองผู้ว่าการด้านธุรกิจ (2 ส.ค. 2564)
ประกาศเครือข่ายตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2564 (27 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2564 (21 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ฯ (20 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ฯ (19 ก.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (12 ก.ค. 2564)
ประกาศ กยท. ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2564 (1 ก.ค. 2564)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (30 มิ.ย. 2564)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาด หน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย (24 มิ.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์