การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวผู้บริหาร
กยท. จัดคอร์สผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการลงทุน” เตรียมพร้อมแข่งขัน - ก้าวสู่บทบาทใหม่ตามภารกิจองค์กร

วันที่ 16 มิ.ย. 2559

           การยางแห่งประเทศไทย จัดคอร์สผู้บริหาร " การเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการลงทุน” เสริมความรู้เตรียมพร้อมแข่งขัน-ก้าวสู่บทบาทใหม่ ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มุ่งหาตลาดใหม่ วิจัยค้นคว้านวัตกรรมเพื่อเกษตรกรและ พัฒนาสู่อุตสาหกรรมยางพาราไทย
          เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการลงทุน” ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "โลกที่เปลี่ยนแปลง กับการยางฯ ที่เปลี่ยนไป” มีผู้บริหารและพนักงาน กยท. ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการค้า อุตสาหกรรมการผลิต และการลงทุน เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอก กยท. ร่วมให้ความรู้
         ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ภารกิจองค์กร ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ให้ กยท. เป็นศูนย์กลางในการบริหารยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา วันนี้ กยท. กำลังจะก้าวเดินไปสู่ยุคของการแข่งขันและบทบาทใหม่ของ กยท. ต้องมีความชัดเจน ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะฉะนั้นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า การลงทุนอาจจะเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรยังขาดบุคลากรที่มีทักษะในเรื่องการค้าและการลงทุน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาในครั้งนี้ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่จะทำให้ผู้บริหารทุกท่านได้มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ที่จะเดินไปข้างหน้า เพื่อที่จะทำให้ กยท. เป็นที่พึ่งของเกษตรกรชาวสวนยางได้เต็มภาคภูมิ”
          สำหรับหัวข้อการบรรยายพิเศษ " โลกที่เปลี่ยนแปลง กับการยางที่เปลี่ยนไป” ดร. ธีธัช กล่าวบรรยายโดยสรุปว่า ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่ง ปัจจัยที่ส่งผล คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังนั้น กยท. ควรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป ทั้งในขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย เช่น การแปรรูปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้ โดยมีต้นทุนไม่สูงมาก
          ทุกคนในองค์กรกำลังนำพา กยท. เข้าสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ กยท. ต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ใช่ในเรื่องของการลงทุน แต่เป็นเรื่องแนวทาง ข้อเสนอแนะ ทั้งนวัตกรรมและหลายเรื่อง ต้องมองหาตลาดใหม ให้กับอุตสาหกรรม ในยุคยางพาราของไทย ตลาดเก่าเป็นตลาดที่รักษาไว้ แต่อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาเสถียรภาพราคาในปัจจุบันได้ พร้อมกันนี้ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ยกระดับการทำงานขององค์กร และตัวผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบไปสู่ภายนอก สิ่งเหล่านี้ผู้บริหารทุกคนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน ร่วมกันผลักดันให้ กยท. ไปถึงจุดหมายที่ทุกคนคาดหวัง เป็นสิ่งที่จะส่งต่อให้พนักงานรุ่นใหม่ ให้ประเทศนี้ได้รู้จักกับหน่วยงานนี้อย่างยาวนาน โดยในฐานะผู้ว่าการ กยท. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
ณภัทร โรหิตรัตนะ ข่าว
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม ภาพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์