กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ตรวจประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย(3/06/62)


วันที่ 3 มิ.ย. 2562

t20190603125337_31947.jpg
t20190603125342_31948.jpg
          เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นำโดย นายอดุลย์ ณ วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก นายพูลศิริ คุณความดี หัวหน้าแผนกพัฒนาและส่งเสริมตลาด นายทวีศักดิ์ อนุศิริ นักวิชาการเกษตร7 พร้อมคณะควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้ทำการประเมินให้การรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ในเขตจังหวัดเลย จำนวน 2 กลุ่ม คือ สหกรณ์กองทุนวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย จำนวนทั้งสิ้น 52 ราย และสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 26 ราย ผลการตรวจให้การรับรองพบว่า แปลงยางพาราของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ตรวจประเมิน 52 ราย มีแปลงยางก้อนถ้วยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 45 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,094 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.54% ของแปลงยางของเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง และแปลงยางพาราของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ตรวจประเมิน 26 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 9 ราย คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 162 ไร่คิดเป็นร้อยละ 34.62% รวมทั้งหมด ตรวจประเมิน 78 ราย ผ่าน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.23% นับว่าเกษตรกรสามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไปปรับใช้ ให้มีระบบการจัดการสวนยางที่ดี มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ ผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งการป้องการน้ำเซรั่มหกเรี่ยราดระหว่างการขนย้ายยางก้อนถ้วยจากแปลงเกษตรกรไปยังจุดรวบรวมยาง ส่วนแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 24 ราย และแปลงที่ยังไม่ได้เปิดกรีด คณะกรรมการฯ GAP ได้ให้คำแนะนำ สาธิต และอธิบายข้อควรปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหากเกษตรกรสามารถปรับได้ตามคำแนะนำ ก็จะสามารถให้การรับรองได้

เรื่อง : นายชัยณรงค์ จันงาม
ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา ใจรังษี
t20190603125347_31950.jpg
t20190603125355_31951.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683