กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน
 
การร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
1. ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน คลิก
2. ร้องเรียนผ่าน PACC Call Center : 1206
 
การร้องเรียนไปยังการยางแห่งประเทศไทย
1. ร้องเรียนต่อ กยท. ณ สำนักงานใหญ่หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2433 2222 ต่อ 201 โทรสารหมายเลข 0 2433 2083 หรือส่งหนังสือร้องเรียนถึง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
2. ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องร้องเรียนใน สำนักงานใหญ่ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองวินัยและแรงงานสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2433 2222 ต่อ 144, 145 โทรสารหมายเลข 0 2435 0478
3. ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในส่วนภูมิภาค จำนวน 114 แห่ง
4. ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน (สำนักงานใหญ่ 2 ตู้ ส่วนภูมิภาค 114 ตู้)
5. ร้องเรียนทาง E-mail: orf 2030@rubber.co.th ร้องเรียนผ่านทางศูนย์ประสานเรื่องร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์”ภายในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.moac.go.th)
6. ร้องเรียนทางระบบ Website ของ กยท.โดยส่งเรื่องผ่านระบบ Webboard ของ กยท.
 
การร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กยท.
 
การร้องเรียนผ่านทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย
 
การร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานอื่น ๆ
1.สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.ศูนย์ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย)
6.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
 
รายงานการร้องทุกข์/ร้องเรียน
 


Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683