การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบยาง
 

สื่อวีดิทัศน์วารสารยางพารา

รายงานราคายาง

รายงานราคายาง
ราคาตลาดยางต่างประเทศ

ราคาตลาดยางต่างประเทศ
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ขั้นตอนการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ
ปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022)
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
     
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)

กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
| | | | |

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร ไม่เคยแนะนำให้กรีดยาง หนึ่งในสี่ของลำต้น...... เรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนนำ
เทคนิคการกรีดยางระดับต่ำกว่าหัวเข่า...........ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม (12/12/61)
ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนำหลัก GAP แปลงยางพารา
เรื่องที่ต้องพึงระวัง “หน้ากรีดเสียหาย” เสริมความรู้ใน แปลงยางพารามาตรฐาน GAP (24/05/61)
หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)
“ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาน้ำเสียจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เสริมความรู้ใน GAP ยางก้อนถ้วย (27/05/61)
กรีดบาดจนถึงแก่นไม้ยาง นอกจากจะไม่ได้น้ำยางแล้วยังขายไม้ไม่ได้ราคาอีกด้วย (20/05/61)
ยาง 1 ล้านไร่ เพียงปักมีดกรีดไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลัง สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้านบาท (20/05/61)
ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพาราไม่ถูกสูตร ถูกวิธี ตามช่วงฤดูกาล นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เสริมความรู้ใน “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” (17/05/2561)
ไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากฝอย ส่งผลกระทบ มากน้อยเพียงไร ? เสริมความรู้ได้ในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (16/05/61)
     
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บึงโขงหลง และอ.เมือง จ.บึงกาฬ
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)
กยท.สาขาพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม GAP/GMP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Smart farmer (20/06/2562)
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)
คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด
     
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
ความหมายของ ยางอ่อนรม ยางแก่รม ยางอ่อนไฟ ยางแก่ไฟ (1/11/61)
หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61)
การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ยกระดับการผลิตยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 2
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 1
โรงรมควันแบบโบราณ คุณภาพยางสุดยอด ขอ บอก.....(18/03/61)
จุดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เสริมความรู้ใน การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ (26/02/61)
ยางแผ่นเหนียว ลอกยาก สปริงต่ำ เมื่อรู้สาเหตุต้องรีบแก้ไข (6/02/61)
โรงงานน้ำยางสดระวัง......ห้ามนำน้ำยางสดสำหรับส่งโรงงานน้ำยางข้นมาผลิตยางแผ่นรมควัน (4/02/61)
เทคนิคการทำยางแผ่นรมควันให้สวย ได้มาตรฐาน (ตอนที่ 2) (29/01/61)
อากาศหนาว ทางภาคอีสานและเหนือ ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางแท่ง (16/01/60)
การแปรความหมายสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (25/12/60)
     

ประกาศ กยท.

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองจัดการหน่วยธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่ากรการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10)
ผลการพิจารณาคัดเลือกตลาดเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2566
ผลการตัดสินประกวดชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านารสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนนยางเพื่อรับทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศยกเลิกการเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางประจำปี 2566
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองจัดการหน่วยธุรกิจ
     

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาสายบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
ร่างประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาเช่าอาคารที่ทำการ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ (ปุ๋ยเคมี) โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี ในพื้นที่ 586 ไร่ หมู่ที่ 1 แผนกผลิต 1 กองจัดการสวนยาง 3 ปีงบประมาณ 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อปุ๋ยเคมี ประจำปี 2567 ของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ จำนวน 253,450 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศรย.จ.ขอนแก่น เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ ศรย.จ.ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทยสาขาสระแก้ว เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)
ร่างประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการปฎิบัติงานและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงานไม้ยาง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาแปรรูปไม้ยาง
ประกาศ กยท. เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่อง GPS เพื่อใช้สำรวจรังวัดจับพิกัดวางแผนที่แปลงยางพาราเพื่อการสนับสนุนปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าพร้อมสกรีนลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปโทรทัศน์โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการยอมรับและขยายพื้นที่สวนยางยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (gprocurement)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S106
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S110
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว

WCAG 2.0 (Level AA)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์