กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

เกี่ยวกับ กยท.

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 2563


วันที่ 6 ม.ค. 2563


นายประพันธ์ บุณยเกียรติ
(ประธานกรรมการ)
นายประพันธ์ บุณยเกียรติ
(ประธานกรรมการ)
 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรรมการ)
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรรมการ)
 

นายเจริญ นาคะสรรค์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(กรรมการ)
นายเจริญ นาคะสรรค์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(กรรมการ)
 

นายพีระพันธ์ เหมะรัต
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(กรรมการ)
นายพีระพันธ์ เหมะรัต
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(กรรมการ)
 

นายนที ขลิบทอง
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
นายนที ขลิบทอง
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
 

นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรรมการ)
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรรมการ)
 

-ว่าง-
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
 (กรรมการ)
-ว่าง-
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
 (กรรมการ)
 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)
 

นายสังข์เวิน ทวดห้อย
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
(กรรมการ)
นายสังข์เวิน ทวดห้อย
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)

นายสง่า ขันคำ 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
(กรรมการ)

นายสง่า ขันคำ
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)


นายสุนทร รักษ์รงค์ 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
(กรรมการ)

นายสุนทร รักษ์รงค์ 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)


นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
(กรรมการ)
นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
(กรรมการ)


นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า 
(กรรมการ)
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า
(กรรมการ)


นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง
(กรรมการ)
นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง
(กรรมการ)

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683