การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบยาง
 

สื่อวีดิทัศน์วารสารยางพารา

รายงานราคายาง

รายงานราคายาง
ราคาตลาดยางต่างประเทศ

ราคาตลาดยางต่างประเทศ
การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์

การประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์
การชำระค่าธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022)
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากร และใบรับชำระค่าธรรมเนียมในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single Form ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (e-SFR)
โครงการพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพยางทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (RAOT e-QC)
โครงการปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรม้นียมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบรับคำขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบรับชำระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ Single From ผ่านระบบ NSW (RAOT e-SFR)
แจ้งปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)
     
การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน

การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง

สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)

กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
| | | | |

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร ไม่เคยแนะนำให้กรีดยาง หนึ่งในสี่ของลำต้น...... เรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนนำ
เทคนิคการกรีดยางระดับต่ำกว่าหัวเข่า...........ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม (12/12/61)
ตรังโมเดล แก้ไขปัญหาราคายางนำหลัก GAP แปลงยางพารา
เรื่องที่ต้องพึงระวัง “หน้ากรีดเสียหาย” เสริมความรู้ใน แปลงยางพารามาตรฐาน GAP (24/05/61)
หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)
“ธนาคารน้ำใต้ดิน” แก้ปัญหาน้ำเสียจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เสริมความรู้ใน GAP ยางก้อนถ้วย (27/05/61)
กรีดบาดจนถึงแก่นไม้ยาง นอกจากจะไม่ได้น้ำยางแล้วยังขายไม้ไม่ได้ราคาอีกด้วย (20/05/61)
ยาง 1 ล้านไร่ เพียงปักมีดกรีดไม่ถึงเส้นแบ่งรอยหน้าหลัง สูญเสียรายได้ปีละ 1,150 ล้านบาท (20/05/61)
ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางพาราไม่ถูกสูตร ถูกวิธี ตามช่วงฤดูกาล นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลาแล้ว ไม่สามารถได้ผลผลิตตามที่ต้องการ เสริมความรู้ใน “การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP” (17/05/2561)
ไถ่ร่องระหว่างแถวยางลึกจนตัดรากฝอย ส่งผลกระทบ มากน้อยเพียงไร ? เสริมความรู้ได้ในการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (16/05/61)
     
ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.บึงโขงหลง และอ.เมือง จ.บึงกาฬ
สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)
ตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพารา GAP กลุ่มสหกรณ์การยางตำบลแก้ง ต. แก้ง อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี ได้รับการรับรอง 35 ราย (21/6/62)
สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)
กยท.สาขาพระแสง จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม GAP/GMP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Smart farmer (20/06/2562)
คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
ตรวจติดตามแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP บริษัท สิงปาร์ค เชียงราย จำกัด อ. เมือง จ. เชียงราย (10/06/62)
คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด
     
หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP
ความหมายของ ยางอ่อนรม ยางแก่รม ยางอ่อนไฟ ยางแก่ไฟ (1/11/61)
หลักปฏิบัติในสวนยางมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GMP
สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (23/7/61)
การผลิตยางก้อนถ้วย GAP สู่ยางเครพมาตรฐาน GMP ตอนที่ 2
ยกระดับการผลิตยางก้อนถ้วยเข้าสู่มาตรฐาน GAP
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 2
แผ่นผับ การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 1
โรงรมควันแบบโบราณ คุณภาพยางสุดยอด ขอ บอก.....(18/03/61)
จุดเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เสริมความรู้ใน การผลิตยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ (26/02/61)
ยางแผ่นเหนียว ลอกยาก สปริงต่ำ เมื่อรู้สาเหตุต้องรีบแก้ไข (6/02/61)
โรงงานน้ำยางสดระวัง......ห้ามนำน้ำยางสดสำหรับส่งโรงงานน้ำยางข้นมาผลิตยางแผ่นรมควัน (4/02/61)
เทคนิคการทำยางแผ่นรมควันให้สวย ได้มาตรฐาน (ตอนที่ 2) (29/01/61)
อากาศหนาว ทางภาคอีสานและเหนือ ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางแท่ง (16/01/60)
การแปรความหมายสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ยางแผ่นรมควัน premium grade มาตรฐาน GMP (25/12/60)
     

ประกาศ กยท.

ผลการพิจารณาคัดเลือกตลาดเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2566
ผลการตัดสินประกวดชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านารสอบคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนนยางเพื่อรับทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศยกเลิกการเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางประจำปี 2566
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองจัดการหน่วยธุรกิจ
ยกเลิกการเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ขยายระยะเวลาการประกวดชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
ประกวดชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดนวัตกรรมด้านยางพาราประจำปี 2566 รอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2
     

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบควบคุมอุณหภูมิสำหรับ อบตัวอย่าง DRC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ในพื้นที่ 1,101.05 ไร่ พื้นที่ปลูกยาง 983.08 ไร่ หมู่ที่ 3 แผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 3 ปีงบประมาณ 2567
ประกาศ กยท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จัดซื้อเครื่องย่อยยาง)
ประกาศ กยท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์)
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนการเกิดโรคใบร่วงในต้นยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดงอกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ในพื้นที่ 1,101.05 ไร่ พื้นที่ปลูกยาง 983.08 ไร่ หมู่ที่ 3 แผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 3 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่อง GPS เพื่อใช้สำรวจรังวัดจับพิกัดวางแผนที่แปลงยางพาราเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2567-2568
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศการเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม การทำประกันชีวิตพนักงานและลูกจ้างที่ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาการซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑๐ คัน
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ 998.30 ไร่ พื้นที่ปลูกยาง 836.67 ไร่ หมู่ที่ 2 แผนกผลิต 2 กองจัดการสวนยาง 3 ปีงบประมาณ 2567
ประกาศ กองจัดการสวนยาง 1 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เนื้อที่ 475.75 ไร่ งบลงทุนปี 2567
ร่าง ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำพาเลทเหล็กวางยางแท่ง STR ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 100 ตัว
ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและรถยก
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือพนักงานและปฏิทินตั้งโต๊ะ (ตาม กยท. กำหนด) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานและซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการสนับสนุนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567-2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (gprocurement)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S106
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง S110
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว

WCAG 2.0 (Level AA)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์