กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
หน้าหลัก >> ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ

ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ

วิธีปฎิบัติชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

(23 ก.ค. 2561)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ พ.ศ.2560

(1 ส.ค. 2560)

รายชื่อสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

(3 ส.ค. 2558)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการคืนเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

(14 ก.ค. 2558)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การกำกับดูแลผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2558

(14 ก.ค. 2558)

แบบฟอร์ม ง.ส. 1

(23 มิ.ย. 2558)

แบบฟอร์ม ง.ส. 2

(22 มิ.ย. 2558)

แบบฟอร์ม ง.ส. 3

(22 มิ.ย. 2558)

แบบฟอร์ม ง.ส. 4

(22 มิ.ย. 2558)

แบบฟอร์ม ง.ส. 5

(22 มิ.ย. 2558)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง ยกเลิกการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์และชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว

(5 มิ.ย. 2558)

ประกาศข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยวิธีการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖

(8 ธ.ค. 2557)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (เพิ่มเติม)

(8 ธ.ค. 2557)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

(8 ธ.ค. 2557)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(8 ธ.ค. 2557)

วิธีปฏิบัติในการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์

(8 ธ.ค. 2557)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓

(8 ธ.ค. 2557)

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชำระเงินสงเคราะห์

(8 ธ.ค. 2557)

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การบันทึกข้อมูลใบรับเงินสงเคราะห์ในใบขนสินค้าขาออก

(8 ธ.ค. 2557)

หน้า : [1]

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683